17 jul 2018 | Actualia

Wetsontwerp bestuurlijke handhaving reikt meer tools aan voor gemeenten

Door Koen Geens

 • Koen Geens

  BIOGRAFIE: - Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986) - Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986) - Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009) - Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010) - Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010) - Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010) - Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012) - Lid Academia Europaea (sinds 2013) - Minister van Financiën (2013-2014, regering Di Rupo) - Minister van Justitie (2014 - 2020, regering Michel I) - Vice-Premier (2019-2020, regering van lopende zaken) - Federaal Volksvertegenwoordiger (2020 - ) Bron: http://www.koengeens.be/over/biografie

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 17/07/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. Dit ontwerp regelt de bevoegdheden van lokale besturen en burgemeesters inzake openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit.

Door deze wet krijgen burgemeesters en lokale besturen wettelijke tools in handen om op te treden tegen ernstige en/of georganiseerde misdaad. Daarnaast kunnen ze voorkomen dat criminelen zich nestelen in het economisch en maatschappelijke weefsel van de stad of gemeente. Het gaat meer bepaald om de creatie van een systeem van uitbatingsvergunningen en – voorwaarden, en de bevoegdheden van de gemeente in het kader van de openbare orde en het voorkomen en tegengaan van criminaliteit.

Een manier van besturen die op voorhand inzet om de problemen aan te pakken vermijdt een latere strafrechtelijke afhandeling.

Dit is noodzakelijk in de strijd tegen overlast en georganiseerde criminaliteit die het sociaal weefsel ondermijnen. Alleen zo behouden we leefbare en veilige gemeenten en steden.

Met deze nieuwe wet wordt de nieuwe gemeentewet aangepast, alsook de drugswet en de GAS-wet. Justitie en politie werken hiervoor nauw samen.

Er werd ook beslist een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) op te richten die adviezen zal verlenen aan de gemeenten over aanvragers van vergunningen. Een wetsontwerp daarover is in de maak.

 1. Wettelijk kader voor het vergunningsbeleid voor een gemeente

Het voorontwerp biedt de mogelijkheid aan lokale besturen om de uitbating van bepaalde activiteiten (bvb. een horecazaak, een wassalon, een autoverhuurbedrijf,…) aan een vergunning of aan voorwaarden te onderwerpen, op basis van een risico-inschatting, teneinde te verhinderen dat de uitbating zou worden aangewend voor criminele activiteiten.

De krachtlijnen van het voorontwerp zijn:

 • Administratief onderzoek (bestaande uit financieel- en moraliteitsonderzoek) om na te gaan of de vergunning gebruikt wordt bij faciliteren criminele activiteiten of om opbrengsten daarvan aan te wenden. Een Koninklijk Besluit zal de inhoud van dat administratief onderzoek vaststellen.
 • Gemeentelijke verordening door gemeenteraad nodig;
 • Risicoanalyse en strikte voorwaarden om een bepaalde sector aan vergunningen of voorwaardenstelsel te onderwerpen;
 • Toekennen, schorsen of intrekken van exploitatievergunning door het College burgemeester en schepenen;
 • Beslissing binnen de 45 kalenderdagen, verlenging mogelijk met 45 dagen;
 • Mag het strafonderzoek niet schaden;
 • Rechtszekerheid voor de aanvrager: duidelijke procedure, voorwaarden, hoorrecht, beroepsprocedure.

Indien de uitbating verandert kan er een nieuw administratief onderzoek ingesteld worden. Dit om stromanconstructies tegen te gaan.

Er wordt een data protection officer aangesteld binnen de gemeente om er op toe te zien dat er een correcte verwerking van de gegevens gebeurt.

 1. Oprichting Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB)

Malafide organisaties proberen om te infiltreren in de reguliere economie om onder andere geld wit te wassen. Door integriteitsbeoordelingen in te voeren, kunnen openbare besturen voorkomen dat crimineel geld zich een weg baant naar de ‘bovenwereld’. Misdaad mag niet lonen, daar zijn we het allen over eens.

Daarom wordt een ‘directie voor integriteitsbeoordelingen voor openbare besturen’ opgericht die de bestuurlijke overheden ondersteunt. Deze dienst zal de informatiepositie van de gemeente versterken, door het verstrekken van een niet-bindend advies, zodoende de gemeente in staat te stellen om met kennis van zaken beslissingen te nemen over:

 • Het toekennen, intrekken of vernieuwen van een overheidsopdracht;
 • Het verlenen, intrekken of vernieuwen van een subsidie of werkingstoelage;
 • Het verlenen, intrekken of vernieuwen van een vergunning;
 • Het afsluiten van een vastgoedtransactie door de overheid.

Het advies kan enkel worden gevraagd wanneer de overheid moet beslissen over een rechtshandeling met een derde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zelf geen overheidsinstantie is. De aanvragende overheid moet concrete aanwijzingen uit een eigen voorafgaand onderzoek meedelen om een advies te kunnen verkrijgen. Bijkomend kan de dienst ook voorkomen dat een niet integere aanvrager zou deelnemen aan een overheidsopdracht, een subsidie zou krijgen of een vastgoedtransactie zou sluiten met de overheid.

Het DIOB zal functioneren in een structuur die vergelijkbaar is met het OCAD en dus onafhankelijk opereren

De dienst maakt immers gebruik van bestuurlijke en gerechtelijke informatie, en het advies moet op onafhankelijke wijze tot stand komen.

De dienst kan verschillende bronnen consulteren, zoals:

 • Gerechtelijke gegevens (strafregister en het openbaar ministerie);
 • De politionele gegevens;
 • De gegevens in het bezit van de bestuurlijke overheidsdiensten (FOD, diensten van de lokale besturen);
 • Open bronnen (kruispuntbank ondernemingen, Graydon…).
 1. Dwangsommen en sluitingen

Mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom indien een politiemaatregel niet wordt nagekomen.

Zo moet niet meteen de zwaarste maatregel opgelegd worden, zoals sluiting van de inrichting, voor een eerder beperkte niet-nakoming, bijvoorbeeld een ontbrekend bordje van nooduitgang.

Mogelijkheid tot het bestuurlijk verzegelen

Inrichtingen die bestuurlijk gesloten worden zullen nu meteen ook verzegeld worden en een bestuurlijke dwangsom worden opgelegd. Dit biedt een mogelijkheid om de sluiting daadwerkelijk af te dwingen. Zonder deze bijkomende instrumenten is de daadwerkelijke sluiting moeilijk en blijft de criminele activiteit te lang doorgaan nadat deze is vastgesteld. Wanneer er bijvoorbeeld een acute situatie van mensenhandel of mensensmokkel is vastgesteld moet dat onmiddellijk stopgezet worden.

Verruiming reglementering met betrekking tot prostitutie 

Momenteel kan de gemeente enkel maatregelen nemen in het kader van de openbare rust en openbare zedelijkheid wat betreft prostitutie. Dit blijkt in de praktijk onvoldoende. Gemeentes zullen nu ook maatregelen kunnen nemen in het kader van de openbare veiligheid en openbare gezondheid. Dat betekent het opleggen van verplichtingen inzake brandveiligheid, het installeren van een alarmknop en de aanwezigheid van onderhouds- en hygiënische voorzieningen wanneer de veiligheid en de gezondheid van de ‘sekswerkers’ en de klanten in gevaar zou zijn.

Verlengen van termijnen van sluiting

In het kader van terrorisme, drugs, mensenhandel en –smokkel wordt de termijn van een voorlopige sluiting van voor het publiek toegankelijke inrichtingen verhoogd van zes maanden tot maximaal achttien maanden. Hierdoor wordt de sluiting beter afgestemd op het verloop van het strafonderzoek

Aan de basis van deze wetgeving ligt het onderzoek ‘Bestuurlijke Handhaving van georganiseerde misdaadfenomenen, een leidraad’ van de professors Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut.

Persbericht

Koen Geens, Minister van Justiti

 • Koen Geens

  BIOGRAFIE: - Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986) - Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986) - Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009) - Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010) - Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010) - Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010) - Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012) - Lid Academia Europaea (sinds 2013) - Minister van Financiën (2013-2014, regering Di Rupo) - Minister van Justitie (2014 - 2020, regering Michel I) - Vice-Premier (2019-2020, regering van lopende zaken) - Federaal Volksvertegenwoordiger (2020 - ) Bron: http://www.koengeens.be/over/biografie

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.