18 jun 2018 | Expertise

Voetbal op groot scherm : fiscale en juridische do’s en don’ts

Door Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 18/06/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Rusland is de gastheer voor het wereldkampioenschap voetbal 2018. België is opnieuw van de partij en neemt het in de groepsfase achtereenvolgens op tegen Panama, Tunesië en Engeland. De wedstrijden van de Rode Duivels zullen naar goede gewoonte op diverse plaatsen worden vertoond op een groot scherm. Aangezien veel organisatoren momenteel bezig zijn met het finaliseren van events, is het interessant om kort stil te staan bij enkele fiscale en juridische aspecten. Sommige verplichtingen worden over het hoofd gezien, niet in het minst de verregaande verplichtingen die FIFA aan alle organisatoren oplegt en de mogelijke btw-impact waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.

1. BTW-valkuilen bij publieke evenementen rond het WK voetbal

Het organiseren van publieke evenementen rond het WK voetbal kan voor een aantal onverwachte btw-valkuilen zorgen. Zo kunnen organisatoren mogelijks btw verschuldigd zijn op diverse onderdelen van hun organisatie. Hierbij denken we onder meer aan het verrichten van publicitaire diensten, het vragen van toegangsgelden, de uitbating van drankgelegenheden, etc.

Primair in de analyse of een organisator btw verschuldigd is, betreft de vraag of hij btw-plichtig is. Indien we deze vraag positief kunnen beantwoorden, zijn er evenwel ook een aantal specifieke vrijstellingen voorhanden. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de btw-belastingplichtige mogelijks een recht op aftrek van de btw heeft voor wat betreft de btw verschuldigd op de aan hem geleverde goederen en diensten. Wij staan in de volgende paragrafen even stil bij de diverse aandachtspunten.

 1.1 BTW-belastingplichtigen

Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, belastbare leveringen van goederen en diensten verricht wordt als btw-belastingplichtige bestempeld. Het begrip “economische activiteit” wordt weliswaar ruim ingevuld en viseert alle exploitaties van een goed om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen.

Zo wordt bijvoorbeeld iemand die naar aanleiding van de regelmatige organisatie van sportevenementen (bijvoorbeeld jaarlijks), leveringen van goederen en/of diensten verricht onder bezwarende titel als een belastingplichtige aangemerkt. Ingevolge het verlenen van het recht op toegang, het voeren van publiciteit, het verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt, het ter beschikking stellen van standplaatsen aan handelaars of dienstverrichters, merchandising, etc., onder bezwarende titel, heeft de organisator van een sportevenement bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige in de zin van artikel 4 van het Wetboek.

Om te kunnen beoordelen of organisatoren belastingplichtige zijn of niet moeten we ons de vraag stellen of het evenement occasioneel dan wel of op regelmatige basis plaatsvindt, én welke handelingen precies worden verricht in het kader van het evenement. Specifiek voor organistoren van publieke events rond het WK voetbal kunnen we wellicht stellen dat deze als “occasioneel” event niet onder het toepassingsgebied van de btw vallen indien dit event eenmalig wordt georganiseerd. Indien evenwel voor iedere match van de Rode Duivels een event wordt georganiseerd, is de kans reëel dat de btw-administratie dit als een “geregelde” activiteit beschouwt die wel binnen het toepassingsgebied van de btw valt.

Daarom zal steeds op basis van een feitelijke beoordeling nagegaan moeten worden in welke mate het organiseren van een publiek evenement btw-belastingplicht met zich meebrengt. Voor grotere events waarbij toegangsgelden worden gevraagd en waar op grote schaal drank- en eetgelegenheden worden uitgebaat gedurende de volledige periode van het WK voetbal, is de kans reëel dat btw van toepassing is.

Tot slot is de situatie helemaal anders indien de organisatie van een dergelijk event volledig wordt uitbesteed aan een derde professionele organisator. De professionele organisator zal dan facturen sturen voor de organisatie van het event aan de initiatiefnemer. De prestatie van de professionele organisator vormen zonder discussie een btw-belaste activiteit.

 1.2 Belastbare handelingen

Wanneer toegangsgelden worden gevraagd voor het event is er in principe sprake van btw-belaste handelingen. Een volledig gratis event kwalificeert in principe niet als een btw-belaste activiteit. Toepassing van de btw vereist immers in principe dat er handelingen ten bezwarende titel worden gesteld.

Daarnaast kunnen de handelingen die worden gesteld ter financiering van dergelijke events eveneens tot btw-plicht leiden.

Een belangrijke bron van inkomsten naar aanleiding van het organiseren van publieke evenementen zijn dikwijls sponsorgelden. In ruil voor de ontvangen sponsoring (in geld of in natura) wordt in de regel een verplichting opgelegd om tijdens het event publiciteit te voeren voor de sponsor. Dit kan, afhankelijk van het concrete geval, kwalificeren als een btw-belaste activiteit. In bepaalde gevallen kan de financiële ondersteuning evenwel als een gift of subsidie (ingeval van financiële steun door een overheid) worden beschouwd en zo buiten het toepassingsgebied van de btw blijven.

Daarnaast worden op dergelijke events vaak spijzen en dranken verkocht. Dergelijke activiteit is, in hoofde van een organisator, principieel btw-belast.

 1.3 Tarieven

Het btw-tarief voor publicitaire activiteiten (i.e. sponsoring) bedraagt 21%. Toegangsgelden worden in principe belast tegen het verminderde tarief van 6%.

Wat spijzen en dranken betreft dient het volgende onderscheid te worden gemaakt:

  • Dranken die ter plaatse worden geconsumeerd, ongeacht of ze al dan niet alcohol bevatten, zijn steeds onderworpen aan 21% btw.
  • Het verschaffen van spijzen, al dan niet bereid, in de lokalen van de dienstverrichter, in samenhang met een voldoende aantal bijkomende diensten die het onmiddellijk verbruik ter plaatse mogelijk maken (zoals tafels, stoelen, tv, sanitaire voorzieningen, etc.), kwalificeert als een restaurantdienst en is onderworpen aan het 12%-tarief. Merk op dat dranken evenwel steeds uitgesloten zijn van het verlaagd tarief van 12% voor restaurant- en cateringdiensten.
  • Indien er één totaalprijs wordt gevraagd voor het eten en de drank, dan dient er in principe een uitsplitsing te worden gemaakt (i.e. het eten aan 12% en de drank aan 21%). De btw-administratie aanvaardt in dit verband een forfaitaire opsplitsing waarbij 35% van de prijs geacht wordt betrekking te hebben op de dranken.
1.4 Vrijstellingen

Een kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer (kalenderjaar) het drempelbedrag van 25.000 euro niet overschrijdt.

De omzet wordt gevormd door de omzet van alle handelingen (exclusief btw) die in België plaatsvinden en die aan de belasting zouden zijn onderworpen indien ze zouden zijn verricht door een belastingplichtige die onder de normale btw-regeling ressorteert. Gaat het om een nieuwe onderneming dan moet de omzet in het jaar van aanvang worden geraamd. Indien de economische activiteit bovendien aanvangt in de loop van het kalenderjaar, dan moet de vrijstellingsdrempel van 25 000 euro pro rata worden beperkt.

Indien een onderneming zich kan beroepen op de vrijstelling voor kleine ondernemingen, dan vermindert dit de fiscale en administratieve lasten aanzienlijk. Zo dient de kleine onderneming geen periodieke btw-aangiften in te dienen en moet er geen btw worden aangerekend, met als gevolg dat er geen btw moet worden doorgestort aan de schatkist. Daarnaast dient er evenmin een inkomend -en uitgaand factuurboek te worden bijgehouden.

Tegenover deze administratieve vereenvoudiging staan echter een resem andere verplichtingen waaraan ook de kleine onderneming moet voldoen, zoals het indienen van een aangifte bij aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid en het indienen van de jaarlijkse klantenlisting vóór 31 maart.

Merk op dat de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen een facultatieve regeling is. Een kleine onderneming kan met andere woorden steeds kiezen voor de normale btw-regeling.

Verder is het mogelijk dat de organisatie van een evenement kadert binnen de zogenaamde financiële steunwerving door bepaalde sociale en culturele instellingen. Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen kunnen de opbrengsten die voortkomen uit de organisatie van dergelijke evenementen eveneens worden vrijgesteld.

 1.5 Recht op aftrek

Indien de organisator geheel of gedeeltelijk btw-belastingplichtige is, kan hij overeenkomstig de gewone regels de betaalde btw aftrekken.

Indien de organisator evenwel enkel gedeeltelijke btw-plichtig is, bijvoorbeeld omdat het event gratis wordt georganiseerd en btw-plicht enkel wordt getriggerd door sponsoractiviteiten en/of verkopen van spijzen en dranken, is er principieel ook maar een gedeeltelijk recht op aftrek van de btw. De concrete bepaling van het recht op aftrek dient opnieuw per concrete casus bekeken te worden.

Tot slot moet rekening gehouden worden met specifieke aftrekbeperkingen en uitsluitingen. Zo is de btw op cateringkosten die worden gefactureerd aan een organisator van een event in principe niet aftrekbaar.

 

Daarnaast dient u eveneens rekening te houden met de FIFA-regels. Lees de rest van het artikel op de website van Tiberghien.

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.