Nationaal register opstap naar verdere professionalisering beëdigd vertalers en tolken
Nationaal register opstap naar verdere professionalisering beëdigd vertalers en tolken

Door Jubel

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 05/12/2016 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) verheugt zich over het openstellen van het (voorlopig) register voor beëdigd vertalers en tolken. Als enige erkende beroepsorganisatie die uitsluitend de belangen van de beëdigd vertalers en tolken behartigt, heeft de BBVT bij de lancering op 25 november 2016 meteen het nodige gedaan om zoveel mogelijk beëdigd vertalers en tolken op de hoogte te brengen van de juiste registratieprocedure. Beëdigd vertalers en tolken kunnen zich best nog vóór het einde van 2016 registeren indien zij nog langer aangesteld willen kunnen worden door gerechtelijke overheden.

Belofte uit november 2014

Met het invoeren van het register komt minister van Justitie Koen Geens een deel van zijn belofte na, die hij deed na de toenmalige werkonderbreking van gerechtstolken van november 2014, om werk te maken van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken.  De minister zorgde al op 19 december 2014 voor de bekendmaking van de wet van 10 april 2014, met daarin de bepalingen en voorwaarden waaraan tolken en vertalers moeten voldoen voor opname in het register.  Die wet moest uiterlijk in werking treden op 1 december 2016.

Deontologische problemen

De BBVT kijkt in het bijzonder uit naar het door de minister aangekondigde wetgevend initiatief om de werking en de verificatie van de beroepsbekwaamheden te verbeteren. De beroepsvereniging drukt vooral de hoop uit dat het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de deontologie een eind zal maken aan de bestaande praktijk waarbij gerechtspersoneel, advocaten en politieambtenaren in bijberoep optreden als beëdigd vertaler of tolk. Vooral voor politieambtenaren lijkt het daarbij onmogelijk om de neutraliteit en onafhankelijkheid te bewaren. Politie-inspecteurs zijn en blijven immers opsporingsambtenaren, bovendien steeds gemachtigd om vaststellingen te doen, zelfs buiten de diensturen. De cumul met de functie van beëdigd vertaler of tolk leidt dan ook tot mogelijke problemen op het vlak van het beroepsgeheim.

Getalm van beleidsverantwoordelijken

Het instellen van een register van onafhankelijke vertalers en tolken die naar behoren zijn gekwalificeerd, vloeit voort uit een Europese richtlijn uit 2010, die eigenlijk al in oktober 2013 omgezet had moeten zijn.  De vorige én huidige regering hebben dus bijzonder lang getalmd om een wetsontwerp voor te leggen aan het parlement. Nu werd het wetsontwerp alsnog met spoed behandeld in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De BBVT kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat het vooral de druk om de zogenaamde ‘Salduz bis-richtlijn’ 2013/48 wel tijdig om te zetten was (die vanaf 27 november 2016 in werking is getreden, net binnen de door Europa bepaalde termijn), die er nu voor gezorgd heeft dat twee andere Europese richtlijnen eveneens zullen worden omgezet.
Op donderdag 24 november 2016 werd namelijk de wet gepubliceerd waarmee Justitieminister Koen Geens de Belgische strafwetgeving in overeenstemming wil brengen met de vereisten van Europese Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van Europese Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van de minimumnormen met betrekking tot vertolking en vertaling ten aanzien van de slachtoffers van strafbare feiten. Die wet zal evenwel pas op 1 juni 2017 in werking treden!

Minimale omzetting van Europese richtlijn

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken betreurt wel dat deze nieuwe wet zich beperkt tot een uiterst minimale omzetting van de Europese richtlijn  2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures. Zo wordt het recht op vertaling beperkt tot enkel de relevante passages van essentiële documenten (“op zijn minst de beslissingen tot vrijheidsbeneming, de tenlastelegging of dagvaarding en de vonnissen”) en is er de uitzondering dat deze passages niet worden vertaald indien een mondelinge vertaling of een mondelinge samenvatting wordt gegeven.

De wet stelt dat de mondelinge of schriftelijke vertalingen moeten worden geleverd “in een taal die de betrokkene begrijpt”, m.a.w. niet noodzakelijkerwijze zijn moedertaal. De BBVT wijst erop dat heel wat anderstaligen wellicht grote moeite zullen hebben met het begrijpen van het juridisch jargon van tenlasteleggingen, aanhoudingsbevelen, dagvaardingen en vonnissen indien die enkel in een zgn. contacttaal zoals het Engels (en niet in hun moedertaal) worden vertaald. Een taal als het Engels op basisniveau begrijpen, betekent nog niet dat men de draagwijdte van juridische teksten ten volle begrijpt.

Budgettaire impact: een groot vraagteken

Wat de kosten en financiering betreft, heeft de minister gepreciseerd dat in de begroting voor 2017 rekening is gehouden met de kosten in verband met de omzetting van die richtlijnen. Hij hoopt de kostenstijging te kunnen beperken tot 4 miljoen euro per jaar. De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken wijst er op dat men in 2013 in Oostenrijk (8,5 miljoen inwoners, één landstaal) alleen al voor de implementatie van de Europese richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures, een extra budget van ongeveer 10 miljoen euro per jaar voorzag.

De BBVT blijft van oordeel dat men enkel voldoende gekwalificeerde vertalers en tolken zal kunnen aantrekken indien men hen een gepaste vergoeding zal aanbieden. Minister Geens gaf bij de bespreking van het wetsontwerp in de Kamercommissie voor de Justitie op 14 oktober jl. aan dat er in 2014 in totaal (voor alle talen samen) maar 927 unieke dienstverstrekkers waren voor alle opdrachten in strafzaken voor tolken, vertalers en telefoontaptolken. De voorbije twee jaar kreeg de BBVT meermaals te horen van het kabinet Geens dat de beëdigd vertaler en tolk in strafzaken dit werk deels als een vorm van maatschappelijke dienstverlening moet zien. Er is echter geen enkele (rechts)basis die het zich beroepen op die “maatschappelijke dienstverlening” kan rechtvaardigen. Het blijft dan ook zeer betreurenswaardig dat de aangekondigde actualisering van de tarieven vanaf 2017 in de praktijk voor tolken en/of vertalers voor een hele reeks talen neerkomt op een tariefdaling met 10% tot in sommige gevallen zelfs 40%.  Voor vertalers gaat het zelfs om de overgrote meerderheid.

Aanvullende informatie

Richtlijn 2010/64/EU  waarborgt de verdachten of beklaagden die de taal van de rechtspleging niet spreken of verstaan het recht op kosteloze vertolking zolang de procedure loopt, en het recht op kosteloze vertaling van de processtukken die essentieel zijn om te garanderen dat zij hun recht van verdediging daadwerkelijk kunnen uitoefenen en dat aldus hun recht op een eerlijk proces wordt gevrijwaard.
De vertolking en vertalingen moeten van voldoende hoge kwaliteit zijn om het eerlijke verloop van de rechtspleging te waarborgen.

Richtlijn 2012/29/EU waarborgt slachtoffers die de taal van de rechtspleging niet spreken of verstaan het recht aangifte te doen in een taal die zij verstaan, de nodige taalkundige bijstand te krijgen, een vertaling te ontvangen van de bevestiging van de aangifte, het recht te worden bijgestaan door een tolk tijdens het verhoor en alle rechtbankzittingen, een vertaling te ontvangen van informatie die essentieel is om hun rechten in de procedure te kunnen en van de informatie over het tijdstip en de plaats van het proces.

Henri Boghe (ondervoorzitter Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken)
Contact: contact@bbvt.be

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.