Taks op effectenrekeningen: de uitvoeringsmodaliteiten

20 dec 2018 | Actualia, Expertise

Taks op effectenrekeningen: de uitvoeringsmodaliteiten

Door DELBOO

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 20/12/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro zijn onderworpen aan de zogenaamde ‘effectentaks’. De taks voor de eerste referentieperiode moet uiterlijk vandaag (20 december 2018) betaald worden door de Belgische tussenpersonen. Nochtans werden pas begin november de uitvoeringsmodaliteiten bekend gemaakt.

Koninklijk besluit van 4 november 2018

In het koninklijk besluit van 4 november 2018 worden de regels voor de indiening van de aangifte, de verzoeken tot teruggave van de te veel betaalde taks en de aanvraag tot erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger vastgelegd. Het KB legt ook de tarieven van de boetes vast die in het kader van de effectentaks verschuldigd zijn.

Aangifte

De aangifte moet ingediend worden bij het Inningscentrum – sectie Diverse Taksen en dient minstens de volgende gegevens te bevatten: de referentieperiode van de effectentaks, het totale aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten waarvoor de taks verschuldigd is en het verschuldigde bedrag.

Als de aangifte wordt ingediend door tussenpersonen (banken, vermogensbeheerders,…) vermelden zij hun bedrijfsnaam en hun ondernemingsnummer (of voor buitenlandse tussenpersonen een nummer gelijkaardig aan het ondernemingsnummer). De aangifte en betaling van de effectentaks moeten door de tussenpersonen uiterlijk tegen 20 december 2018 gebeuren voor referentieperiodes die op 30 september 2018 beëindigd zijn.

Particulieren die als titularis zelf de aangifte indienen, vermelden hun naam, voornaam, woonplaats en identificatienummer in het Rijksregister/BIS-register. Zij krijgen hiervoor tijd tot uiterlijk de laatste dag voor indiening van de aangifte personenbelasting. In principe gebeurt dit via het elektronisch platform MyMinFin, maar wie niet over de nodige informaticamiddelen beschikt, mag dit ook op papier indienen. Een papieren aangifte is ook toegestaan als de belastingplichtige gebruik maakt van een vereenvoudigde aangifte of als hij ervoor opteert om een gezamenlijke aangifte in te dienen voor effectenrekeningen in onverdeeldheid of voor rekeningen die hij deels in blote eigendom of vruchtgebruik houdt. Ook wie gemachtigd is om de aangifte in te dienen namens de titularis van de effectenrekening, kan dit op papier doen.

Particulieren die zelf de aangifte indienen, dienen de effectentaks uiterlijk op 31 augustus 2019 te betalen.

Vraag tot teruggave

Eventueel te veel betaalde taks kan teruggevorderd worden van de administratie. Een model van vraag tot teruggave kan verkregen worden op het kantoor van het Inningscentrum- sectie Diverse Taksen. De stukken die een terugvordering verantwoorden worden hieraan toegevoegd.

De teruggave wordt aangevraagd door diegene die meer taks betaald heeft of voor wiens rekening meer taks betaald werd dan wettelijk verschuldigd was op de laatste dag van de referentieperiode.

Als de vraag tot teruggave aanleiding geeft tot bijbetaling van effectentaks door andere titularissen of medegerechtigden (blote eigenaars/vruchtgebruikers), dan moeten alle titularissen en met medegerechtigden gelijkgesteld met een titularis van de effectenrekening de aanvraag gezamenlijk ondertekenen en indienen. De teruggave wordt dan verricht aan wie aantoont er recht op te hebben.

De vraag tot teruggave dient uiterlijk de laatste werkdag van het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt, ingediend te worden. Voor de referentieperiode die afgelopen is op 30 september 2018 moet de vraag tot teruggave bijgevolg uiterlijk op 31 december 2019 ingediend worden. Het KB vertrekt dus van de belastbare referentieperiode en niet van de datum van betaling.

Aanvraag tot erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger

Het KB bevat ook een praktische regeling waardoor niet in België opgerichte of gevestigde tussenpersonen een aansprakelijke vertegenwoordiger kunnen laten erkennen die wel in België gevestigd is en die in hun plaats de aangifte kan indienen en de taks kan betalen.

Tarieven van de boetes

Wie niet, te laat, onnauwkeurig of onvolledig zijn aangifte indient of te laat betaalt, wordt bestraft met een boete. In functie van de aard en de ernst van de overtreding kan deze gaan van 10% tot 200% van de verschuldigde taks. Als blijkt dat de oorzaak van de overtreding buiten de wil lag van de belastingplichtige kan worden afgezien van een boete.

Overtredingen die niet toe te schrijven zijn aan de kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken worden bestraft met een boete van 10% voor de eerste overtreding, 20% voor de tweede overtreding, 30% voor de derde overtreding. Vanaf de vierde overtreding worden de overtredingen van deze aard beschouwd als een overtreding toe te schrijven aan de kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken en als zodanig bestraft.

Overtredingen die toe te schrijven zijn aan de kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken worden bestraft met een boete van 50% voor de eerste overtreding, 100% voor de tweede overtreding, en 200% vanaf de derde overtreding.

Voor elke foutieve mededeling of gebrek aan mededeling na een vraag om inlichtingen van de administratie kan een geldboete van 750 tot 1.250 euro worden opgelegd. Hier kan worden afgezien van de minimumboete bij afwezigheid van kwade trouw.

Megi Rroku

Wilt u meer nieuwsberichten lezen van DELBOO? Klik hier.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.