Nieuw expat-regime vanaf 1 januari 2022
Nieuw expat-regime vanaf 1 januari 2022

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 18/01/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Jaar na jaar stijgt het aantal expats dat een fiscaal gunstregime geniet in België. In het begrotingsakkoord van 2022 heeft de Belgische regering beslist om de fiscale voordelen van expats in te perken met ingang vanaf 1 januari 2022. Ze doet dit door het systeem nu op te nemen in de wet en strikte beperkingen op te leggen. In de nieuwe regeling zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.

Voorwaarden

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn voor “ingekomen belastingplichtigen” en voor “ingekomen onderzoekers”. Ingekomen belastingplichtigen kunnen zowel werknemers als bedrijfsleiders zijn. Voor ingekomen onderzoekers gaat het alleen om werknemers. Bovengenoemde personen kunnen onder het bijzonder belastingstelsel vallen indien een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Internationaal aspect

Een ingekomen belastingplichtige moet rechtstreeks aangeworven zijn in het buitenland en tewerkgesteld zijn binnen een multinationale groep of VZW. Een onderzoeker moet rechtstreeks aangeworven zijn uit het buitenland. De Belgische werkgever moet evenwel geen deel uitmaken van een multinationale groep.

Afwezigheid van band met België

De betrokken werknemer of bedrijfsleider mag vijf jaar voorafgaand aan de indiensttreding in België:

  • geen (fiscaal) rijksinwoner zijn geweest van België;
  • niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens;
  • niet onderworpen zijn geweest aan de belasting niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België.

Minimumbezoldiging voor ingekomen belastingplichtigen

Ingekomen belastingplichtigen moeten een minimum brutobezoldiging hebben van 75.000 euro op jaarbasis. Deze brutobezoldiging betreft de bezoldiging m.b.t. de in België geleverde prestaties, vóór aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen, met inbegrip van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de voordelen van alle aard, de bonussen en andere belastbare gratificaties.
Deze drempel is niet vereist voor ingekomen onderzoekers. Voor hen geldt een diplomavereiste. Zij moeten een specifiek wetenschappelijk masterdiploma kunnen voorleggen of het equivalent van tien jaar beroepservaring kunnen aantonen.

Fiscale voordelen

De kosten eigen aan de werkgever worden belastingvrij terugbetaald. Naar het Nederlandse voorbeeld wordt nu een vast percentage van 30% van de brutobezoldiging als eigen kosten van de werkgever aangemerkt. Deze forfaitaire onkostenvergoeding wordt beperkt tot een maximum van 90.000 euro per jaar.

Boven op deze 30%-regeling worden nog een aantal uitzonderlijke kosten aanvaard zoals deze in het huidige regime ook bestaan, met name:

  • kosten voor de verhuizing naar België, beperkt tot één reis om een nieuwe verblijfplaats in België te zoeken;
  • kosten voor de inrichting van de woning in België gedaan in de eerste zes maanden na aankomst in België en beperkt tot een bedrag van 1.500 euro;
  • schoolkosten voor de leerplichtige kinderen die onderwijs volgen in België.

Toepassingsperiode

Met de nieuwe regeling wordt er een timer gezet op het expatregime. In principe zal het nieuwe expat-statuut toegekend worden voor vijf jaar. Mits voldaan aan bepaalde voorwaarden kan een eenmalige verlenging van drie jaar worden toegekend.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet een elektronische aanvraag indienen bij de belastingadministratie binnen drie maanden vanaf de aanvang van de tewerkstelling in België om van het nieuwe belastingstelsel te kunnen genieten. Daarnaast moet er door de betrokken werknemer of bedrijfsleider een ondertekend attest “voor akkoord” te worden bijgevoegd bij de aanvraag. De belastingadministratie zal binnen de drie maanden uitspraak moeten doen over de aanvraag. Indien er een positieve beslissing wordt genomen, zal het belastingstelsel van toepassing zijn vanaf de indiensttreding in België

Inwerkingtreding

Vanaf 1 januari 2022 zal dit nieuwe expat-regime van toepassing zijn voor de “inkomende belastingplichtigen” en “inkomende onderzoekers”. Personen die momenteel gebruik maken van het huidige expat-regime kunnen opteren voor het nieuwe regime mits ze voldoen aan de voorwaarden. Voor degenen die geen rechtsgeldige aanvraag doen tot kanteling van het oude naar het nieuwe stelsel of indien er een negatief antwoord volgt op deze aanvraag, geldt er een overgangsmaatregel van twee jaar die voorzien wordt in de aanpassing van de circulaire van 8 augustus 1983.

Karlien Van Melkebeek, Jurist Vandelanotte

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.