KVABB

KVABB is niet zomaar een beroepsvereniging! KVABB verbindt mensen en zorgt ervoor dat de toekomst verzekerd is. KVABB is een beroepsvereniging met een familiaal karakter gebaseerd op de pijlers Verbondenheid, Professionalisme en Tevredenheid.

De vereniging is de schakel tussen elk individueel lid, het instituut ITAA en de overheid.

De vereniging bemiddelt tussen de problematieken op de werkvloer en het hart van het beleid. De vereniging verdedigt alle belangen van de cijferberoeper.

Tijdens de professionele opleidingen, wordt er actief in dialoog gegaan, zodat men zich nog meer betrokken en verbonden voelt.

De sfeer onder de leden en het bestuur straalt tevredenheid uit.

Ieder lid kan een eigen inbreng hebben in de beroepsvereniging.

Het insolventierecht werd door de wet van 11 augustus 2017 (B.S. 11/09/2017) grondig hervormd. Door deze wet werd Boek XX ingevoerd in het Wetboek Economisch Recht (WER). Deze wetgeving treedt in werking op 1 mei 2018. Meer informatie hierover vindt u terug in Pacioli 453.

Naast een update van de faillissementswetgeving alsook deze betreffende de continuïteit van de ondernemingen, is deze wetgeving vernieuwend wat betreft haar toepassingsgebied: Boek XX bevestigt het einde van het klassieke onderscheid tussen handelaars en vrije beroepen. Beide begrippen worden vervangen door het ruimere begrip van “onderneming” waar zowel de handelaars als de vrije beroepen onder vallen.

Faillissement

Concreet betekent dit dat een vrije beroepsbeoefenaar, zoals een dokter, een architect of een erkend boekhouder (-fiscalist) voortaan beroep kan doen op een procedure inzake gerechtelijke reorganisatie (vroeger WCO) en tevens failliet kan worden verklaard.

Doordat vrije beroepen voortaan tevens onder het “insolventierecht” ressorteren dienen de nodige waarborgen te worden voorzien inzake de specifieke deontologische regels die op hun van toepassing zijn.

De Wet voorziet daarom voor de vrije beroepen in specifieke maatregelen via hun orde of beroepsinstituut. In deze logica dienen de ordes of instituten, elk voor hun eigen beroep, praktijkmensen of zoals genoemd in de wet “insolventiefunctionarissen” voor te dragen om de gebruikelijke mandatarissen (zoals curatoren bij faillissement) te ondersteunen bij de verschillende insolventieprocedures.

Insolventiefunctionarissen

Hun rol zal met name bestaan om tussen te komen bij de aangeduide hoofdmandataris in het kader van een insolventieprocedure teneinde hem hulp en bijstand te bieden betreffende de technische aspecten van de beroepspraktijk en de deontologie van de BIBF leden.

Volgende opdrachten kunnen hem toevertrouwd worden:

  • bijstand verlenen aan de rechter – verslaggever bij een bezoek ter plaatse bij de boekhouder(-fiscalist) wanneer deze werd opgeroepen voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden doch niet is verschenen- XX.25 §3 WER;
  • optreden als co-gerechtsmandataris na vaststelling van grove tekortkomingen met het oog op de continuïteit van de activiteiten– art. XX.30 WER – of bij overdracht van activiteiten in het kader van een gerechtelijke reorganisatie- XX. 85 WER.
  • optreden als mede-curator aan de zijde van de curator in het kader van een faillissement van een lid/stagiair BIBF – XX. 123 WER (vb. al dan niet verderzetten van de activiteiten, openen van de briefwisseling van de gefailleerde boekhouder en hieraan het gewenste gevolg geven)

Uiteraard dienen deze beroepsbeoefenaars vertrouwd te zijn met de materie en moeten zij de nodige garanties bieden inzake bekwaamheid, ervaring en onafhankelijkheid.

Kandidaten gezocht

Het BIBF is door de overheid belast met het opmaken van een lijst van erkende boekhouders(-fiscalisten) die deze opdracht kunnen vervullen. Deze lijst bevat naast de naam van de beroepsbeoefenaar tevens zijn contactgegevens, de opdrachten waarvoor hij kandidaat is, de regio waar hij wenst op te treden alsook de taal van de dossiers die hij wenst te behandelen.

Indien U een extern lid van het BIBF bent alsook over de nodige ervaring beschikt om uw confraters in moeilijkheden bij te staan, aarzel dan niet om U hiervoor kandidaat te stellen.

Gelet op de wettelijke vereisten kan uw kandidatuur enkel in overweging genomen worden indien u in orde bent met uw verschillende verplichtingen ten aanzien van het Instituut (ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming, afwezigheid van tuchtsancties….)

Na onderzoek van de kandidaturen, zal tevens een interview worden afgenomen. De weerhouden kandidaten zullen daarna uitgenodigd worden op een specifieke vorming die de beroepsbeoefenaars zal voorbereiden op hun takenpakket binnen de insolventiewetgeving (reorganisatieprocedures, rol en verplichtingen als gerechtsmandataris).

Uw ervaring zal een meerwaarde zijn voor uw confraters in moeilijkheden!

U kunt uw kandidatuur met motivatie en uw curriculum vitae sturen naar het BIBF – Legrandlaan 45 te 1050 Brussel of via mail naar info@bibf.be uiterlijk tegen 30 maart 2018 met vermelding van volgende referentie : Kandidatuur BIBF Boek XX” en uw naam en lidnummer BIBF.

Dank bij voorbaat voor uw betrokkenheid!

KVABB

KVABB is niet zomaar een beroepsvereniging! KVABB verbindt mensen en zorgt ervoor dat de toekomst verzekerd is. KVABB is een beroepsvereniging met een familiaal karakter gebaseerd op de pijlers Verbondenheid, Professionalisme en Tevredenheid.

De vereniging is de schakel tussen elk individueel lid, het instituut ITAA en de overheid.

De vereniging bemiddelt tussen de problematieken op de werkvloer en het hart van het beleid. De vereniging verdedigt alle belangen van de cijferberoeper.

Tijdens de professionele opleidingen, wordt er actief in dialoog gegaan, zodat men zich nog meer betrokken en verbonden voelt.

De sfeer onder de leden en het bestuur straalt tevredenheid uit.

Ieder lid kan een eigen inbreng hebben in de beroepsvereniging.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.