28 aug 2020 | Corporate & Accountancy

Grote vzw vergeet uw jaarverslag niet!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 28/08/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zijn de vzw, ivzw en de stichtingen die geen ‘kleine’ stichtingen zijn, onder bepaalde voorwaarden verplicht om samen met hun jaarrekening een jaarverslag opstellen en in te dienen.

Artikel 3:48 en 3:52 WVV bepalen dat grote vzw, ivzw en stichtingen die niet als ‘klein’ kunnen worden beschouwd verplicht zijn om een jaarverslag om te stellen.

U bent een grote vzw, ivzw of stichting indien u meer dan één van de volgende criteria overschrijdt op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar:

  • Jaargemiddelde aantal werknemers: 50.
  • Jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro.
  • Balanstotaal: 4,5 miljoen euro.

Voor de vzw, ivzw of stichtingen die niet als ‘klein’ kunnen worden beschouwd en die werden opgericht na 1 mei 2019 geldt deze verplichting onmiddellijk. De vzw, ivzw of stichtingen die op 30 april 2019 reeds bestonden is de verplichting van kracht sedert 1 januari 2020, tenzij zij vrijwillig voor een vroegere opt-in hebben gekozen.

Waaruit bestaat het jaarverslag?

Voor een overzicht van de verplicht te vermelden inlichtingen in dit jaarverslag moet u kijken naar artikel 3:48, §2 WVV. Het WVV bepaalt in detail welke elementen aan bod moeten komen in het jaarverslag. Zo moet onder meer een beschrijving worden gegeven van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vzw, ivzw of stichting mee wordt geconfronteerd.

Artikel 3:48

§ 1 De bestuursorganen van de andere dan de kleine vzw’s of ivzw’s, stellen een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

§ 2 Het jaarverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat:

1° ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de vereniging, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij wordt geconfronteerd. Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de vereniging die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van deze activiteiten. In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vereniging, omvat de analyse zowel financiële als, in voorkomend geval, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de specifieke activiteiten van de vereniging, met inbegrip van informatie over milieu- en personeelsaangelegenheden. In deze analyse verwijst het jaarverslag in voorkomend geval naar en aanvullende uitleg over de bedragen vermeld in de jaarrekening;

2° informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;

3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vereniging;

4° informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

5° gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vereniging;

6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;

7° wat betreft het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat: a) de doelstellingen en het beleid van de vereniging inzake de beheersing van het financieel risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook b) het door de vereniging gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico.’

 

 

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.