28 feb 2018 | Actualia, Expertise

Fiscale implicaties van cryptomunten (of bitcoins)

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 28/02/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

1. Inleiding

Hieronder vindt u een beknopt overzicht over de belastingaspecten waarmee u rekening moet houden bij het traden van cryptomunten (of bitcoins). In een eerste luik wordt gekeken aan welke belastingregimes deze activiteiten in de inkomstenbelasting onderworpen kunnen worden (i.e. personenbelasting en vennootschapsbelasting). In een tweede luik wordt onderzocht of het traden van cryptomunten al dan niet van btw is vrijgesteld.

2. Inkomstenbelasting

2.1. Personenbelasting

2.1.1. Roerend inkomen

Het louter aanhouden van cryptomunten brengt geen automatische aangroei van bijkomende cryptomunten met zich mee. Dit impliceert dat er ook geen sprake kan zijn van een of ander roerend inkomen bij het louter aanhouden van cryptomunten.

Het is een ander verhaal wanneer er bijvoorbeeld een lening tussen twee partijen wordt afgesloten (al dan niet in cryptomunten) waarbij er is overeengekomen dat de intresten in cryptomunten worden betaald. Deze intresten worden dan wel degelijk beschouwd als roerende inkomsten omdat de relevante wetsartikels in het WIB geen onderscheid maken in functie van de wijze van betaling.

Om het bedrag aan roerend inkomen te waarderen dient de omzetting in euro te gebeuren tegen de wisselkoers op het moment van de toekenning of betaling.

2.1.2. Diverse inkomen

Art. 90, 1° WIB92 stelt dat diverse inkomsten zijn: […] winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.

Concreet moet dus in elke situatie afzonderlijk de vraag worden gesteld of het geheel van de transacties al dan niet kadert binnen het normaal beheer van het privé-vermogen. Indien dit laatste het geval is, zullen er geen belastingen verschuldigd zijn op de eventuele gerealiseerde winsten. Indien daarentegen de verrichtingen met een speculatief karakter werden uitgevoerd, zonder daarom beroepsmatig te zijn, dan is de meerwaarde belastbaar als een divers inkomen tegen een tarief van 33 procent (+ gemeentelijke opcentiemen).

Wanneer zowel winsten als verliezen worden gerealiseerd bij het verhandelen van cryptomunten (al dan niet dezelfde cryptomunten), kunnen de verliezen in mindering gebracht worden van de winsten die op basis van ditzelfde wetsartikel (art. 90, 1° WIB92) belastbaar zijn. Er zijn met andere woorden dus enkel belastingen verschuldigd indien de gerealiseerde winsten groter zijn dan de gerealiseerde verliezen.

Fiscale implicaties van cryptomunten (of bitcoins) Of een transactie al dan niet kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen is echter steeds een feitenkwestie. Het geheel van de feiten moet steeds in aanmerking worden genomen. Relevante feiten die uit de rechtspraak blijken, zijn de frequentie en het aantal verrichtingen, de tijd tussen de aan- en verkopen, het gebruik van professionele kennis en ervaring, de financiering van de aankopen met kredieten en de organisatie van de verrichtingen. Dit blijkt tevens uit de administratieve commentaren Com.IB 90/8.4 en 90/8.8 die een aantal criteria weergeven waardoor kan worden uitgemaakt of de transacties al dan niet kaderen binnen het normaal beheer van het privévermogen.

2.1.3. Beroepsinkomen

Indien een belastingplichtige regelmatig en professioneel te werk gaat met het verhandelen van cryptomunten, kunnen deze winsten gezien worden als beroepsinkomsten. Deze inkomsten zijn onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting. Bovendien zijn op deze inkomsten steeds sociale bijdragen verschuldigd.

2.1.4. Toepassing: Voorafgaande beslissing nr. 2017.852 dd. 05.12.2017

Recentelijk verscheen een ruling waarbij de vraag werd gesteld of de meerwaarde die een student realiseert op de verkoop van bitcoins belastbaar is als beroepsinkomen of als divers inkomen. De student in kwestie had namelijk een applicatie ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van bitcoins waarbij meerwaarden werden gerealiseerd.

Omdat de gerealiseerde meerwaarden door de student niet verbonden zijn aan een beroepswerkzaamheid en er geen sprake is van een professioneel karakter, heeft de Rulingcommissie geoordeeld dat deze inkomsten niet als beroepsinkomsten moeten worden aanzien. Gezien het speculatief karakter van de transacties zijn de winsten wel belastbaar als een divers inkomen tegen een tarief van 33 procent (+ gemeentelijke opcentiemen).

2.2. Vennootschapsbelasting

Naargelang de aard en de omvang van de activiteiten kunt u ervoor kiezen om deze activiteit onder te brengen in een vennootschap. Op die manier vermijdt u de hoge progressieve tarieven van de personenbelasting.

De ontvangen vergoeding, bestaande uit de marge opgenomen in de berekening van de wisselkoersen waartegen betreffende valuta’s (i.e. traditionele valuta’s versus de virtuele valuta’s) worden aan- en verkocht, worden gezien als winst of verlies van de vennootschap. Met andere woorden, het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoop- of kostprijs van bijvoorbeeld een bitcoin vormt een winst of verlies van de vennootschap.

In het (uitzonderlijk) geval dat een belastingplichtige, naast het traden van cryptomunten, zich ook effectief toelegt op de ‘mining’ van cryptomunten is het belangrijk om de kostprijs (de vervaardigingsprijs) per ‘cryptomunt’ te bepalen. Bij gebrek aan specifieke richtlijnen hieromtrent moet de belastingplichtige zelf een waarderingsmethode bepalen die de aanschaffings- en kostprijs vastlegt.

3. BTW

Eind 2015 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de virtuele valuta ‘bitcoin’ moet worden aanzien als een wettig betaalmiddel. De virtuele ‘bitcoin’ kan echter niet worden gekwalificeerd als een ‘lichamelijke zaak’ in de zin van de btw. Bijgevolg is het inwisselen van traditionele valuta’s (euro, dollar, pond,…) tegen eenheden van de virtuele valuta ‘bitcoin’ en omgekeerd een activiteit die vrijgesteld is van btw (cf. artikel 135, lid 1, onder e), van de Btw-Richtlijn 2006/112/EG) .

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft het Europees Hof van Justitie hierin gevolgd en geïnformeerd via een parlementaire vraag (d.d. 17.11.2015) dat wisseloperaties in bitcoin, net zoals de bemiddeling door derden in het kader van een overeenkomst tot overdracht van bitcoins, vrijgesteld zijn van btw (cf. art. 44, § 3, nr. 9 van het Belgisch BTW Wetboek). Gezien de vrijstelling van verschuldigde btw kan er geen btw in aftrek worden genomen op de aankopen of investeringen met betrekking tot deze activiteit.

Let wel, zowel de uitspraak van het Europees Hof van Justitie als die van minister van Financiën Johan Van Overtveldt vinden enkel toepassing op de virtuele valuta bitcoin. Het verhandelen van andere cryptomunten dan de bitcoin kunnen dus mogelijk aan een afwijkend btw-regime worden onderworpen.

Heeft u hieromtrent bijkomende vragen, aarzel dan om niet contact op te nemen met uw accountmanager of met een van onze specialisten.

Dit artikel werd geschreven door Diego VercruysseEline Delerue.

Vandelanotte

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.