12 jun 2017 | Actualia, Algemeen, Balies

Verkiezingen Vice-Stafhouder Balie Brussel: kandidaat Mr. Kris Wagner

Door Jubel

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 12/06/2017 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Wat kan onze Orde voor u doen?

Waarde Confraters,

U kan vanaf vandaag (8 juni, red.) uw stem uitbrengen.

Als Vice-Stafhouder is het mijn bedoeling het beleid van de Stafhouder zo loyaal mogelijk uit te voeren.  Stafhouder Dillen heeft immers het voorbije jaar bewezen een uitmuntend stafhouder te zijn, in wie ik mijn volledige vertrouwen stel.

De jaren daarna, als Stafhouder, zou ik trachten voort te bouwen op het werk van mijn illustere voorgangers. Tegelijk zou ik ook eigen accenten leggen, uitgaande van de volgende uitgangs- en aandachtspunten:

– een Stafhouder moet op de eerste plaats een primus inter pares zijn, een partner, die er vooral is om zijn confraters te helpen. Ik ga dus uit van het beeld van een “Stafhouder-partner”, veeleer dan een “Stafhouder-schoolmeester”, of erger, een “Stafhouder-politieagent”.

– permanente vorming is belangrijk en onvermijdelijk (de reglementering terzake werd trouwens op OVB niveau uitgevaardigd), maar een Stafhouder kan hier wel keuzes maken en accenten leggen. Belangrijk is te zorgen voor een zo ruim en relevant mogelijk aanbod. Het achtervolgen & vervolgen van “permanente vorming zondaars” moet een ultimum remedium zijn, maar is toch beter geen beleidsprioriteit;

– meer algemeen moet de Stafhouder en de Raad van de Orde de goede werking van de Balie zoveel als mogelijk stimuleren, m.a.w. meewerken aan een klimaat van vrijheid en openheid, waarin iedere advocaat zich kan ontplooien, zonder betutteling en beknotting, zonder inquisitie, als beoefenaar van een “vrij beroep”;

– een Stafhouder moet ook oog hebben voor de eigenheid van de verschillende types kantoren; de noden van grote en middelgrote kantoren (o.m. ruimte en vrijheid krijgen) zijn anders dan die van kleine kantoren, die vanwege de Orde ook nood hebben aan ondersteuning – zo bv. beschikt de bibliotheek van de Balie onder impuls van Stafhouder Vandenberghe over performante informatica & een goed werkende dienst inhoudelijke opzoekingen; maar zelfs voor de middelgrote en grote kantoren kan de bibliotheek van de Balie een belangrijke troef zijn;

– tegelijk is het belangrijk dat een klimaat geschapen wordt waarin advocaten in verschillende types kantoren zich kunnen ontplooien en in zo groot mogelijke vrijheid hun beroep kunnen uitoefenen – dit betekent ook dat de advocaat zoveel als mogelijk financieel onafhankelijk moet zijn en dat de Orde hem of haar daarin moet steunen op alle mogelijke manieren die de Orde ter beschikking staan; dit betekent o.m. dat de last van de stage niet te zwaar mag wegen, noch op de stagiairs, noch op de stagemeesters; maar ook dat de balie-organen hun werking op rationele en kost-efficiënte wijze dienen uit te oefenen (wat slechts een gunstig effect op de baliebijdrage kan hebben). Allerlei vormen van liefdadigheid zoals sinds vele jaren worden bedreven, kunnen ongetwijfeld zeer nobel zijn geweest in het verleden, maar dit hoeft geen eeuwigdurende uitgavepost te blijven voor onze Balie;

– de verplichte behandeling door stagiairs van pro deo (of met een meer hedendaagse terminologie: pro bono) dossiers, mag worden afgeschaft – in de praktijk is de rechtszoekende vaak beter gediend door ervaren en gemotiveerde tableau-advocaten die zich vrijwillig opgeven voor de juridische tweedelijnsbijstand; de stagiair die deze ervaring nuttig acht, mag zulke dossiers blijven behandelen; aldus wordt vermeden dat de rechtszoekende die het ongeluk heeft minvermogend te zijn, juridische bijstand “geniet” van een stagiair die daar in sommige gevallen niet voor gemotiveerd is (en die in vele gevallen over die dossiers nauwelijks kan terugkoppelen met de stagemeester, wegens geen tijd, of actief in een ander vakgebied), waarbij de rechtszoekende eigenlijk een soort proefkonijn is, wat volkomen onaanvaardbaar is;

– het onderhouden van goede relaties met de OVB en met de Franse Orde, moet voor onze Balie een absolute prioriteit blijven; bij een klimaat van achterdocht, wantrouwen of vijandschap is niemand gebaat;

– “regulitis” is een kwaal waar onze overheden reeds jarenlang aan lijden; binnen de Balie-overheden dient zoiets een aandachtspunt te zijn; occasionele misbruiken of wantoestanden moeten uiteraard krachtig bestreden worden, maar niet ten koste van de overgrote meerderheid van de confraters die hun beroep correct uitoefenen en die niet het slachtoffer mogen worden van regeldrift;

– Churchill geloofde dat democratie de minst slechte staatsvorm is; zo ook geloof ik dat de vrije markteconomie (met een sociale en ecologische correctie) het minst slechte systeem is opdat menselijke bedrijvigheid kan floreren. De ervaring van de voorbije jaren heeft geleerd dat samen­werkingsverbanden met niet-advocaten bijzonder nuttig kunnen zijn. Dergelijke evoluties op dirigistische wijze willen bestrijden zoals sommigen voorstaan, is achterop lopen op de feiten en past in een wereldbeeld dat sinds de val van de Berlijnse muur zijn failliet bewezen heeft. De Balie kan op dit vlak hooguit lichtjes bijsturen – voor zover dat nodig zou zijn. Niet ieder concurrentieel voordeel mag worden verward met concurrentie-vervalsing, hoe graag sommigen ook die richting zouden uitgaan (al dan niet gebruik of misbruik makend van de kernwaarden, o.m. de onafhankelijkheid, als kapstok).  De Balie heeft op dit vlak geen nood aan ambivalente of intrinsiek tegenstrijdige visies. De idee van sommigen dat de niet-advocaten actief in dergelijke multidisciplinaire samenwerkingsverbanden “aan het toezicht van de Orde en de Stafhouder onderworpen dienen te worden”, getuigt van verregaande wereldvreemdheid en een gevaarlijke neiging tot utopisme;

– de OVB mediacampagnes van de voorbije jaren die de bedoeling hadden het imago van de advocatuur op te krikken met allerlei spotjes op radio en televisie – en die vermoedelijk humoristisch bedoeld waren – hebben handenvol geld gekost maar waren nutteloos; advocaten zijn zelf meesters in communicatie en hoeven geen beroep te doen op dure communicatiebureaus om infantiele campagnes te ontwerpen;

– hoewel ik geen voorstander ben van positieve discriminatie, moet de Balie zich bewust zijn van eventuele (zelfs verborgen) vormen van gender-ongelijkheid en daar passend mee omgaan – wie zich aan de Balie wil kunnen ontplooien, moet daartoe een eerlijke kans krijgen, ongeacht zijn of haar geslacht of keuzes op familiaal vlak;

– er zijn in onze samenleving een aantal gevaarlijke tendensen zichtbaar – opkomst van allerlei vormen van radicalisme, verruwing van de zeden, vijandschap en haat tegenover mensen die anders zijn of anders denken, terrorisme, bedreiging van onze vrijheden, onverschilligheid tegenover mensen in een moeilijke situatie, afkeer van te lange of te genuanceerde uiteenzettingen. Als advocaten moeten wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en moeten we actieve deelnemers en promotoren blijven van een open en kritische debatcultuur; pleitbezorgers van genuanceerde, eerlijke en zorgvuldige logica – ook al werken we steeds vaker voor cliënten die van ons adviezen verwachten die niet langer zijn dan een SMS;

– het Balie-leven zal plezant zijn, of het zal niet zijn; er moet dus worden nagegaan met het VPG en met de JABKES hoe de Orde nog beter tegemoet kan komen aan hun noden; het engagement en de inzet van de confraters actief binnen het VPG en de JABKES moet zo veel als mogelijk ondersteund en aangemoedigd worden; of het nu gaat om wetenschappelijke, ludieke, culturele of sportieve activiteiten: alles wat ertoe bijdraagt dat wij elkaar, elkaars activiteit, de wereld waarin we leven en het recht beter en diepgaander leren kennen en begrijpen, verdient te worden aangemoedigd;

– ten slotte moet een Stafhouder – die trouwens slechts een mandaat van twee jaar heeft en dus best geen grote revolutionair mag zijn – zich vooral bescheiden, luisterend, verzoenend en pragmatisch opstellen…

– mocht u zelf nog aandachtspunten/beleidsplannen of beleidsvoorstellen verwezenlijkt zien, dan leg ik graag mijn oor te luister…

Met vriendelijke en confraternele groet,

Kris Wagner

De video-interviews met alle kandidaten Vice-Stafhouder kan u bekijken op Advocatennet.be. Stemmen kan tot en met 20 juni.

 

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.