Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Decreet van 30 mei 2008 gewijzigd – nieuwe regels inzake vestiging, geschillen en invordering van lokale belastingen (webinar)

september 12 @ 13:00 - 17:00

€249

Seminarie voorbehouden voor financieel directeur en algemene directie én medewerkers van de financiële en juridische diensten van de lokale overheid

Op 3 mei 2024 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen bekrachtigd en afgekondigd.

De wijzigingen zijn enerzijds terminologische aanpassingen, doch anderzijds zoekt het ontwerp van decreet ook aansluiting bij of vertaalt het de bestaande moderne regelgeving en rechtspraak, aldus de voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om fiscale berichten (zoals aanslagbiljetten) onder de voorwaarden van het Bestuursdecreet via elektronische weg aan te bieden. Het Decreet wordt onder meer ook aangepast voor wat betreft de ambtshalve aanslag als de belastingplichtige de aangifteplicht niet naar behoren heeft vervuld (dit in het licht van de recente Cassatierechtspraak).

Sprekers:
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Programma:

Tijdens dit interactief webinar komen alle wijzigingen uitgebreid aan bod, wordt ingegaan op de praktische toepassing ervan en wordt ook toegelicht in welke mate het belastingreglement hierop al dan niet moet worden aangepast.

O.a. volgende vragen en topics worden tijdens deze opleiding behandeld:

 • Welke terminologische wijzigingen worden doorgevoerd en welke invloed heeft dit op de bestaande belastingreglementen?
 • Fiscale berichten via elektronische weg: wanneer is dit mogelijk? Akkoord van de belastingplichtige?
 • Onderzoek en controle: rol voor het personeel van het OCMW?
 • De aangifte:
  • Reglement zal de uiterste datum voor indiening van de aangifte moeten vermelden
  • Het voorstel van aangifte
 • De ambtshalve aanslag:
  • Wanneer nog mogelijk?
  • Berekening van de termijnen bij aanbieding ter post of elektronische aanbieding
 • Belastingverhoging:
  • Motivering
  • Mogelijkheid tot kwijtschelding of vermindering
 • Administratieve geldboete:
  • Bedrag
  • Wijze van inkohiering en invordering
  • Bezwaar?
  • Verzoek tot kwijtschelding of vermindering
 • Besluit tot uitvoerbaarverklaring
 • Welke gegevens moet het aanslagbiljet bevatten?
 • Wijzigingen aan de bezwaarprocedure?
 • De eerste aanmaning
 • Wijzigingen inzake invordering: fiscale meldingsplicht van een notaris bij de overdracht van onroerende goederen
 • Nieuw decretaal kader voor de verwerking van persoonsgegevens bij de vestiging en invordering van gemeente- en provinciebelastingen en de behandeling van bezwaren

Uw vragen kan u ons vooraf of tijdens het seminarie schriftelijk overmaken op info@knopspublishing.be.